uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ZIEMSKIEGO ŻYCIA JEZUSA

Czas Miejsce Wydarzenie Mateusza Marka Łukasza Jana
Wydarzenia poprzedzające służbę Jezusa:
3 p.n.e Jerozolima,
świątynia
Zachariasz otrzymuje zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela     1:5-25  
ok.2 p.n.e. Nazaret,
Judea
Maria otrzymuje zapowiedź narodzin Jezusa; odwiedza Elżbietę     1:26-56  
2 p.n.e Wyżyna Judzka Narodziny Jana Chrzciciela     1:57-80  
2 p.n.e. Betlejem Narodziny Jezusa 1:1-25   2:1-7 1:1-5,6-14
  W pobliżu Betlejem Anioł zwiastuje dobrą nowinę; pasterze idą zobaczyć niemowlę     2:8-20  
  Betlejem,Jerozolima Obrzezanie Jezusa (w 8 dniu życia); przedstawienie go w świątyni (w 40 dniu życia)     2:21-38  
1 p.n.e. lub 1 n.e. Jerozolima, Betlejem, Nazaret Astrolodzy; ucieczka do Egiptu; rzeź małych dzieci; powrót rodziny Jezusa z Egiptu. 2:1-23   2:39-40  
12 n.e. Jerozolima Dwunastoletni Jezus na święcie Paschy     2:41-52  
29 n.e.(wiosna) Pustkowie, Jordan Służba Jana Chrzciciela 3:1-12 1:1-8 3:1-18 1:6-8,15-28
Początki służby Jezusa:
29 n.e. (jesień) Jordan Chrzest i namaszczenie Jezusa; ogłoszenie, że jest Synem Bożym. 3:13-17 1:9-11 3:21-38 1:32-34
  Pustkowie Judzkie Post i kuszenie Jezusa 4:1-11 1:12-13 4:1-13  
  Betania za Jordanem Jan Chrzciciel daje świadectwo o Jezusie       1:15,29-34
  Dolina górnego Jordanu Powołanie pierwszych uczniów Jezusa       1:35-51
  Kana Galilejska, Kafarnaum Jezus dokonuje pierwszego cudu; odwiedza Kafarnaum       2:1-12
30 n.e. (Pascha) Jerozolima Jezus świętuje Paschę; wypędza handlarzy ze świątyni       2:13-25
  Jerozolima Rozmowa Jezusa z Nikodemem       3:1-21
  Judea, Ainon, Uczniowie Jezusa chrzczą; Jan musi maleć       3:22-36
  Tyberiada Jan uwięziony; Jezus odchodzi do Galilei 4:12, 14:3-5 1:14, 6:17-20 3:19-20, 4:14 4:1-3
  Sychar w Samarii W drodze do Galilei, Jezus naucza Samarytan       4:4-43
Służba na wielką skalę w Galilei:
  Galilea Jezus zaczyna głosić: "Przybliżyło się królestwo niebios" 4:17 1:14-15 4:14-15 4:44-45
  Nazaret, Kana, Kafarnaum Uzdrawia chłopca; czyta o swym posłannictwie; zostaje odrzucony 4:13-16   4:16-31 4:46-54
  Morze Galilejskie w pobliżu Kafarnaum Powołuje Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana 4:18-22 1:16-20 5:1-11  
  Kafarnaum Uzdrawia opętanego, teściową Piotra oraz wielu innych 8:14-17 1:21-34 4:31-41  
  Galilea Pierwsza podróż po Galilei z czterema uczniami, których dopiero co powołał 4:23-25 1:35-39 4:42-43  
  Galilea Uzdrawia trędowatego; tłumy schodzą się do Jezusa 8:1-4 1:40-45 5:12-16  
  Kafarnaum Uzdrawia paralityka 9:1-8 2:1-12 5:17-26  
  Kafarnaum Powołuje Mateusza; ucztuje z poborcami podatkowymi 9:9-17 2:13-22 5:27-39  
  Judea Głosi w synagogach Judei     4:44  
31 n.e (Pascha) Jerozolima Przybywa na święto Paschy; uzdrawia mężczyznę; gani faryzeuszy       5:1-47
  Droga powrotna z Jerozolimy (?) Uczniowie zrywają kłosy w Szabat 12:1-8 2:23-28 6:1-5  
  Galilea, Morze Galilejskie Jezus uzdrawia rękę w Szabat; odchodzi nad morze; uzdrawia 12:9-21 3:1-12 6:6-11  
  Góra w pobliżu Kafarnaum Wybiera dwunastu apostołów   3:13-19 6:12-16  
  W pobliżu Kafarnaum Kazanie na Górze 5:1 do 7:29   6:17-49  
  Kafarnaum Uzdrawia sługę setnika 8:5-13   7:1-10  
  Nain Wskrzesza syna wdowy     7:11-17  
  Galilea Uwięziony Jan wysyła do Jezusa swych uczniów 11:2-19   7:18-35  
  Galilea Jezus gani miasta; rzeczy objawione niemowlętom; miłe jarzmo 11:20-30      
  Galilea Grzesznica namaszcza Jezusowi stopy; przypowieść o dłużnikach     7:36-50  
  Galilea Druga podróż ewangelizacyjna po Galilei, razem z dwunastoma     8:1-3  
  Galilea Jezus uzdrawia opętanego; oskarżony o współdziałanie z Beelzebubem 12:22-37 3:19-30    
  Galilea Uczeni w piśmie i faryzeusze domagają się znaku 12:38-45      
  Galilea Uczniowie Chrystusa uznani za jego najbliższych krewnych 12:46-50 3:31-35 8:19-21  
  Morze Galilejskie Przypowieści o siewcy, o chwastach i inne 13:1-53 4:1-34 8:4-18  
  Morze Galilejskie Jezus ucisza wicher na M. Galilejskim 8:18,23-27 4:35-41 8:22-25  
  Gadara (na płd. wsch. od M.Galilejskiego) Uzdrawia dwóch opętanych; świnie opanowane przez demony 8:28-34 5:1-20 8:26-39  
  Prawdopodobnie Kafarnaum Wskrzesza córkę Jaira; kobieta odzyskuje zdrowie 9:18-26 5:21-43 8:40-56  
  Kafarnaum (?) Uzdrawia dwóch niewidomych i opętanego niemowę 9:27-34      
  Nazaret Ponownie odwiedza rodzinne miasto; znowu odrzucony 13:54-58 6:1-6    
  Galilea Trzecia podróż po Galilei; działalność na większą skalę, po rozesłaniu apostołów 9:35do 11:1 6:6-13 9:1-6  
  Tyberiada Ścięcie Jana Chrzciciela; lęk Heroda, dręczonego poczuciem winy 14:1-12 6:14-29 9:7-9  
32 n.e. (krótko przed Paschą) Kafarnaum (?); płn.-wsch. brzeg Morza Galilejskiego Powrót apostołów z podróży ewangelizacyjnej; nakarmienie 5000 14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-13
  Płn.-wsch. brzeg M.Galilejskiego; Genezaret Próba obwołania Jezusa królem; Jezus chodzi po morzu; uzdrawia 14:22-36 6:45-56   6:14-21
  Kafarnaum Wyjaśnia, że jest „chlebem życia”; wielu uczniów gorszy się i odchodzi       6:22-71
32 n.e (po Passze) Prawdopodobnie Kafarnaum Potępienie tradycji unieważniających Słowo Boże. 15:1-20 7:1-23   7:1
  Fenicja; Dekapol Jezus odwiedza okolice Tyru i Sydon, potem Dekapol; nakarmienie 4000 15:21-38 7:24 do 8:9    
  Magadan Saduceusze i faryzeusze znowu domagają się znaku 15:39 do 16:4 8:10-12    
  Płn.-wsch.  cześć M.Galilejskiego, Betsaida Jezus ostrzega przed zakwasem faryzeuszy; uzdrawia niewidomego 16:5-12 8:13-26    
  Cezarea Filipowa Jest Mesjaszem; zapowiada swą śmierć i zmartwychwstanie 16:13-28 8:27 do 9:1 9:18-27  
  Prawdopodobnie góra Hermon Przemienienie w obecności Piotr, Jakuba i Jana 17:1-13 9:2-13 9:28-36  
  Cezarea Filipowa Uzdrawia opętanego, którego nie mogli uleczyć uczniowie 17:14-20 9:14-29 9:37-43  
  Galilea Ponownie zapowiada swą śmierć i zmartwychwstanie 17:22-23 9:30-32 9:43-45  
  Kafarnaum Cudownie dostarcza monetę w celu zapłacenia podatku 17:24-27      
  Kafarnaum Kto jest największy w Królestwie; załatwianie nieporozumień; miłosierdzie 18:1-35 9:33-50 9:46-50  
  Galilea; Samaria Opuszcza Galileę; idzie na Święto Namiotów; stawianie służby ponad wszystko inne 8:19-22   9:51-62 7:2-10
Późniejsza służba Jezusa w Judei:
32 n.e. (Święto Namiotów) Jerozolima Publicznie naucza podczas Święta Namiotów       7:11-52
  Jerozolima Naucza po święcie; uzdrawia niewidomego       8:12 do 9:41
  Prawdopodobnie Judea Wysyła do głoszenia 70 uczniów, którzy po powrocie zdają relację     10:1-24  
  Judea, Betania Jezus opowiada o miłosiernym Samarytaninie; gości w domu Marty i Marii     10:25-42  
  Prawdopodobnie Judea Ponownie uczy modlitwy wzorcowej i zachęca do wytrwałości w prośbach     11:1-13  
  Prawdopodobnie Judea Odpiera fałszywy zarzut; wykazuje, że ówczesne pokolenie jest godne potępienia     11:14-36  
  Prawdopodobnie Judea Przy stole faryzeusza, demaskuje obłudników     11:37-54  
  Prawdopodobnie Judea Mówi o opiece Bożej i wiernym szafarzu     12:1-59  
  Prawdopodobnie Judea W szabat uzdrawia ułomną kobietę; podaje trzy przypowieści     13:1-21  
32 n.e (Święto Przaśników) Jerozolima Na Święcie Poświęcenia; Wspaniały Pasterz       10:1-39
Późniejsza służba Jezusa:
  Za Jordanem Wielu zaczyna wierzyć w Jezusa       10:40-42
  Perea (za Jordanem) W drodze do Jerozolimy, Jezus naucza w miastach i wioskach     13:22  
  Perea Wejście do Królestwa; pogróżka Heroda; dom porzucony przez Boga     13:23-35  
  Prawdopodobnie Perea Pokora;przypowieść o wspaniałej wieczerzy     14:1-24  
  Prawdopodobnie Perea Obliczanie kosztów zostania uczniem     14:25-35  
  Prawdopodobnie Perea Przypowieści o zagubionej owcy, o zgubionej monecie, o synu marnotrawnym     15:1-32  
  Prawdopodobnie Perea Przypowieści o nieprawym szafarzu, o bogaczu i Łazarzu     16:1-31  
  Prawdopodobnie Perea Przebaczanie i wiara; nieużyteczni niewolnicy     17:1-10  
  Betania Jezus wskrzesza Łazarza       11:1-46
  Jerozolima; Efraim Kajfasz udziela rady dotyczącej Jezusa; Jezus odchodzi       11:47-54
  Samaria; Galilea Idąc przez Samarię i Galileę uzdrawia i naucza     17:11-37  
  Samaria lub Galilea Przypowieści o nieustępliwej wdowie, o faryzeuszu i poborcy podatkowym     18:1-14  
  Perea Wędruje przez Pereę; naucza o rozwodzie 19:1-12 10:1-12    
  Perea Przyjmuje i błogosławi dzieci 19:13-15 10:13-16 18:15-17  
  Perea Bogaty młodzieniec; przypowieść o robotnikach w winnicy 19:16  do 20:16 10:17-31 18:18-30  
  Prawdopodobnie Perea Jezus po raz trzeci zapowiada swą śmierć i zmartwychwstanie 20:17-19 10:32-34 18:31-34  
  Prawdopodobnie Perea Prośba o przyznanie Jakubowi i Janowi poczesnych miejsc w Królestwie 20:20-28 10:35-45    
  Jerycho Przechodzi przez Jerycho; uzdrawia dwóch niewidomych; odwiedza Zacheusza; przypowieść o dziesięciu minach 20:29-34 10:46-52 18:35 do 19:28  
Ostatni etap służby Jezusa w Jerozolimie
33 n.e., 8 Nisan Betania Przybywa do Betanii na sześć dni przed Paschą       11:55 do 12:1
9 Nisan Betania Posiłek w domu Szymona trędowatego; Maria namaszcza Jezusa; Żydzi przychodzą zobaczyć Jezusa i Łazarza 26:6-13 14:3-9   12:2-11
9 Nisan Z Betanii do Jerozolimy Tryumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy 21:1-11, 14-17 11:1-11 19:29-44 12:12-19
10 Nisan Z Betanii do Jerozolimy Jezus przeklina niepłodne drzewo figowe; powtórnie oczyszcza świątynię 21:18,19,12,13 11:12-17 19:45,46  
10 Nisan Jerozolima Naczelni kapłani i uczeni w piśmie planują zabić Jezusa   11:18,19 19:47,48  
10 Nisan Jerozolima Rozmowa z Grekami; niewiara Żydów       12:20-50
11 Nisan Z Betanii do Jerozolimy Niepłodne drzewo figowe uschło 21:19-22 11:20-25    
  Jerozolimska świątynia Zakwestionowanie autorytetu Chrystusa; przypowieść o dwóch synach 21:23-32 11:27-33 20:1-8  
  Jerozolimska świątynia Przypowieści o niegodziwych hodowcach, o uczcie weselnej 21:33 do 22:14 12:1-12 20:9-19  
  Jerozolimska świątynia Podchwytliwe pytania co do podatku i zmartwychwstania 22:15-40 12:13-34 20:20-40  
  Jerozolimska świątynia Jezus zamyka usta przeciwnikom, pytaniem o pochodzenie Mesjasza 22:41-46 12:35-37 20:41-44  
  Jerozolimska świątynia Piętnuje uczonych w piśmie i faryzeuszy 23:1-39 12:38-40 20:45-47  
  Jerozolimska świątynia Wdowi grosz   12:41-44 21:41-44  
  Góra Oliwna Zapowiedź upadku Jerozolimy, obecności Jezusa, końca systemu rzeczy 24:1-51 13:1-37 21:5-38  
  Góra Oliwna Przypowieści o dziesięciu dziewicach, o talentach, o owcach i kozłach 25:1-46      
12 Nisan Jerozolima Przywódcy religijni zmawiają się, by zabić Jezusa 26:1-5 14:1-2 22:1-2  
  Jerozolima Judasz dobija targu z kapłanami co do zdradzenia Jezusa 26:14-16 14:10-11 22:3-6  
13 Nisan Jerozolima i okolice Przygotowanie Paschy 26:17-19 14:12-16 22:7-13  
  Jerozolima Jezus spożywa posiłek paschalny z dwunastoma 26:20-21 14:17-18 22:14-18  
  Jerozolima Obmywa apostołom nogi       13:1-20
  Jerozolima Demaskuje i odprawia zdrajcę Judasza 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:21-30
  Jerozolima Ustanawia wieczerzę pamiątkową w obecności jedenastu 26:26-29 14:22-25 22:19-20,24-30 [1Kor.11:23-25]
  Jerozolima Zapowiada zaparcie się Piotra i rozproszenie apostołów 26:31-35 14:27-31 22:31-38 13:31-38
  Jerozolima Zapowiedź Wspomożyciela; miłość wzajemna; ucisk; modlitwa Jezusa       14:1 do 17:26
  Getsemani Cierpi mękę w ogrodzie; zostaje zdradzony i pojmany 26:30,36-56 14:26,32-52 22:39-53 18:1-12
  Jerozolima Staje przed Annaszem, Kajfaszem, Sanhedrynem; Piotr zapiera się Jezusa 26:57 do 27:1 14:53 do 15:1 22:54-71 18:13-27
  Jerozolima Zdrajca Judasz się wiesza 27:3-10   [Dzieje 1:18-19]  
  Jerozolima Przed Piłatem, Herodem i znowu przed Piłatem 27:2,11-14 15:1-5 23:1-12 18:28-38
  Jerozolima Piłat próbuje uwolnić Jezusa, potem wydaje go na śmierć 27:15-30 15:6-19 23:13-25 18:39 do 19:16
(piątek) ok.godz.15 Golgota, Jerozolima Śmierć Jezusa na palu męki 27:31-56 15:20-41 23:26-49 19:16-30
  Jerozolima Zdjęcie ciała Jezusa z pala męki i pogrzeb 27:57-61 15:42-47 23:50-56 19:31-42
15 Nisan Jerozolima Kapłani i faryzeusze stawiają przy grobie straż 27:62-66      
16 Nisan Jerozolima i okolice Zmartwychwstanie Jezusa 28:1-15 16:1-8 24:1-49 20:1-25
po 16 Nisan Jerozolima, Galilea Jezus Chrystus kilka razy ukazuje się uczniom 28:16-20 [1Kor.15:5-7] [Dzieje 1:3-8] 20:26 do 21:25
25 Ijar Galilea. Góra Oliwna w pobliżu Betanii Wniebowstąpienie Jezusa 40 dnia po zmartwychwstaniu [Dzieje 1:9-12]   24:50-53